ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

H Ιστοσελίδα www.adrive.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα που αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας Αθήνα Τουριστικές Επιχειρήσεις ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο «Α Drive» με ΑΦΜ: 801318269, ΔΟΥ: Α Αθηνών και εδρεύει στην Αθήνα,  Λένορμαν 95 10441 Τηλ: 2105125347. Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Α Drive διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθενται προς ενοικίαση αυτοκίνητα, δίκυκλα και τετράτροχα εκτός δρόμου ( γουρούνες/ atv quad). Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.adrive.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των οχημάτων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Οι φωτογραφίες των οχημάτων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις. Δεν επικαλούμαστε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσεων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών της Α Drive και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Α Drive. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Α Drive ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Α Drive ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίεση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Α Drive ή οι πάροχοι άδειας αυτής.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ Α Drive

Η Α Drive θέτει προς ενοικίαση τα οχήματα  του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η A Drive δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης οχημάτων  σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω. Η A Drive δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχόμενων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του. Η A Drive δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

Η A Drive διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της. Η A Drive λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη εκτός εξαιρετικών περιστάσεων ή λογων ανωτέρας βίας οι οποίοι καθιστούν μη δυνατή τη λειτουργία του. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη. Η παρούσα Ιστοσελίδα περιέχει επίσης συνδέσμους σε άλλες Ιστοσελίδες, τις οποίες δεν διαχειρίζεται η A Drive (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Η A Drive δεν μπορεί να ελέγξει τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν αποδέχεται ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας.

 • Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι και δεν θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε σε εμάς σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά):
 • Εάν δεν εμφανιστείτε για να παραλάβετε το όχημα ή εμφανιστείτε πολύ αργά
 • Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το όχημα σε λιγότερες ημέρες από τις ημέρες που έχετε κάνει κράτηση μαζί μας
 • Εάν ο πάροχος ενοικίασης αυτοκινήτου μας ενημερώσει ότι χρησιμοποιήσατε ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε το όχημα ενάντια στους όρους ενοικίασης του παρόχου
 • Εάν εμφανιστείτε στο σημείο παραλαβής και φαίνεται ότι είστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών
 • Εάν δεν μας ενημερώσετε αμέσως, εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα (ακόμα και το πιο μικρό) στο σημείο παραλαβής
 • Εάν συμφωνείτε με τυχόν πρόσθετες χρεώσεις με τον πάροχο ενοικίασης αυτοκινήτου, όπως, ενδεικτικά, πρόσθετες ημέρες ενοικίασης, πρόσθετη ασφάλιση, επιτρέπονται πρόσθετοι οδηγοί
 • Εάν ο Πάροχος Ενοικίασης Αυτοκινήτων επιβάλλει χρεώσεις λόγω παραβίασης των κανόνων του Παρόχου
 • Εάν υπάρχει εύλογη καθυστέρηση στο σημείο παραλαβής

Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που εμφανίζεται μέσω αυτής της μηχανής κρατήσεων και του ποσού που χρεώνεται από την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα λόγω της χρησιμοποιούμενης ισοτιμίας ανταλλαγής.

Η ευθύνη μας, εάν υπάρχει, περιορίζεται στο ποσό που καταβάλλεται σε εμάς

ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε e-mail στο contact@adrive.gr ή ακόμα καλύτερα να μας καλέσετε άμεσα στο 210 5125347. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο η ακύρωση δεν είναι δυνατή.

Λάβετε υπόψη ότι, μπορείτε πάντα να ακυρώσετε την κράτησή σας και θα σας επιστρέψουμε πάντα πλήρως τα χρήματα, αρκεί να το κάνετε 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής

Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την κράτησή σας σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής σας, θα επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό χρεώθηκε για την κράτησή σας διατηρώντας μόνο ένα τέλος ακύρωσης 50 €.

Οι προκαταβολές κάτω των 50 € δεν θα επιστραφούν για ακυρώσεις που έγιναν σε λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα παραλαβής

Λάβετε υπόψη ότι, δεν επιστρέφουμε κανένα ποσό για μη εμφάνιση (πρέπει να εμφανιστείτε για την παραλαβή σας την ακριβή ώρα που αναφέρεται στο εισιτήριο κράτησης) ή για μη προσκόμιση της σωστής τεκμηρίωσης (κουπόνι, άδεια οδήγησης/ s, πιστωτική κάρτα κ.λπ.).

Κρατήσεις που δεν έχουν πληρωθεί ακυρώνονται αυτόματα μετά από 48 ώρες.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους για κάθε όχημα συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το www.adrive.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ

Ο ιστότοπός μας έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει προβλήματα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κατά καιρούς προκύπτουν δυσκολίες. Για τυχόν ανησυχίες κατά τη διάρκεια της ενοικίασης της κράτησης, επικοινωνήστε απευθείας με τον τοπικό πάροχο σε Αθήνα ή Μύκονο.  Στόχος μας είναι να επιλύσουμε τα παράπονα εντός 40 ημερών, αλλά ανάλογα με τη φύση μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο.

Η  Α Drive μπορεί να εξετάσει μόνο τα παράπονα που φθάνουν εντός 40 ημερών από την τελευταία ημέρα της ενοικίασης στην οποία αναφέρεται το κουπόνι ενοικίασης. Η Α Drive δεν θα παραλείψει να συμμορφωθεί με όλους τους κανονισμούς που ισχύουν από τις νομικές αρχές.

Η A Drive  συστήνει να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των οχημάτων προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα. 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω εταιρικούς λογαριασμούς, δικαιούχος 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

GR38017218500051

Πιθανά έξοδα τραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον καταθέτη.

 • Με μετρητά ή με κάρτα χρεωστική/πιστωτική στην έδρα των καταστημάτων μας σε Αθήνα ή Μύκονο. Σε αυτή την περίπτωση και για να κατοχυρώσετε το όχημα της κράτησης προετείνεται να εξοφλέσετε άμεσε το 20% της τιμής της κράτησης.
 • Με κάρτα χρεωστική/πιστωτική ή Paypal

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Οχημάτων

Η παράδοση/παραλαβή των οχημάτων μπορεί να γίνει  στους παρακάτω τόπους:

 • Έδρα Αθήνας – Λένορμαν 95
 • Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
 • Λιμάνι Πειραιά
 • Έδρα Μυκόνου
 • Αεροδρόμιο Μυκόνου
 • Λιμάνι Μυκόνου
 • Κατόπιν συνεννόησης σε ξενοδοχείο ή άλλο σημείο της επιλογής σας. Ενδέχεται να υπάρξει έξτρα χρέωση σε αυτή την περίπτωση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποιήσεώς τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η A Drive διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία σε αρχείο και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτιώσεως των προϊόντων της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην Α Drive, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την A Drive ή και από συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Η A Drive δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης μας ή για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους, όπως ορίζονται στο Ν. 2472/97.

Η A Drive δικαιούται επίσης να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα μου σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων της A Drive  ή επιχειρήσεων με τις οποίες η A Drive έχει συνεργασία, και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων.

Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον επισκέπτη/χρήστη σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η A Drive δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των ως άνω προσωπικών δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να μελετά προσεκτικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. Η A Drive δεν ευθύνεται για τους όρους διαχειρίσεως και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.